BÁO CÁO             Tình hình phát triển triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Ngày 29/10/2020

BÁO CÁO             Tình hình phát triển triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ QUỲNH MINH 

 
 
 

   Số: ……/ BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Quỳnh Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 


BÁO CÁO            

 

Tình hình phát triển triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,

 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

 
 

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH  KINH TẾ -XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2020

 

         Sáu tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước bị ảnh hưởng rất lớn do đại dịch Covid -19 gây ra, song với sự quyết tâm ngăn chặn dịch của Chính phủ, của hệ thống chính trị và toàn dân, công tác kiểm soát và phòng chống dịch có hiệu quả. Đến nay kinh tế - xã hội phát triển ổn định trở lại, an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững, nhà nước thực hiện hiện các chính sách để hỗ trợ đời sống nhân dân.

Đối với xã nhà đã tập trung cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội để phòng chống dịch, đồng thời triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động các phong trào thi đua, tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.   

       Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

     I/ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 116,6 tỷ đồng (giá cố định 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,25%, đạt  46,7 % kế hoạch cả năm.

Trong đó:

            - Nông nghiệp – thủy sản : 35,7  tỷ đồng, tốc độ tăng 2,13 %

            - Công nghiệp – XDCB:    57,2  tỷ đồng, tốc độ tăng  4,56  %

            - Thương mại dịch vụ : 23,6  tỷ đồng, tốc độ  1,87 % kế hoạch.

        Giá trị sản xuất thực tế : 164,6 tỷ đồng.

    

 

1/ Sản xuất nông nghiệp – thủy sản.

* Về sản xuất nông nghiệp:

Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt: 238,2  ha, đạt 98,8 % tổng diện tích. Trong đó: cấy lúa 204 ha, năng suất đạt:  64,83 tạ/ha, sản lượng thóc đạt 1322,6  tấn; diện tích rau màu các loại 34,2 ha, tăng 4,6 ha so năm 2019. Trong đó: các loại dưa, bí 15 ha; dưa chuột 5,4 ha,  các loại cây màu khác 13,8 ha.

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm thời tiết có nhiều thuận lợi, sâu bệnh và nạn chuột giảm hơn so những năm trước, từ đó các loại cây trồng đều phát triển tốt, năng suất đạt cao. Tuy nhiên trà lúa xuân sớm trỗ vào đợt rét làm nép hạt, giảm năng suất.

Sau Tết nhân dân mới tập trung gieo cấy đúng thời vụ, cơ bản các diện tích được gieo cấy hết, diện bỏ hoang giảm so những năm trước, diện tích lúa xuân muộn đạt 100%, Diện tích rau màu tập trung vào cây: Dưa chuột xuất khẩu đạt năng suất 80 tấn/ha, giá trị sản xuất từ 8 -10 triệu đồng/sào; các loại rau màu đạt năng suất ổn định và đạt giá trị sản xuất từ  3- 5 triệu đồng/sào, bình quân gấp 2,5 - 3 lần cấy lúa, diện tích cây màu hè tập trung các loại rau, hoa màu. Diện tích để lúa tái sinh năm nay giảm hẳn do hiệu quả kinh tế không cao, nhân dân tập trung ngả ruộng để sản xuất vụ mùa.

Diện tích trồng cây ăn quả, cây công nghiệp được nhân dân chuyển đổi tích cực, sản xuất thành hàng hóa, nhất là cây nhãn vải mang lại hiệu quả kinh tế  đạt cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sản xuất nông nghiệp: 

Đảng ủy, UBND, HTXDVNN làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng Đề án, kế hoạch sản xuất, lịch gieo trồng cụ thể, triển khai sâu rộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đến các thôn và hộ gia đình phấn đấu gieo cấy 100% diện tích không còn hộ bỏ ruộng, khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích cấy màu vụ xuân, chuyển đổi cây trồng, chủ động quỹ đất trồng cây vụ đông.

UBND xã có cơ chế hỗ trợ những hộ cấy hết diện tích gia đình mình, còn cây thêm từ 5 sào trở lên được hỗ trợ 50.000 đ/sào.

 HTXDVNN làm tốt công tác điều hành, chỉ đạo tốt phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột, điều tiết nước,  thực hiện tốt các khâu dịch vụ thỏa thuận, cung ứng đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp,  tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, hội thảo các lọai phân bón nâng cao trình độ và tạo điều cho nông dân tiếp cận công nghệ sản xuất.

 Các thôn tổ chức lạo vét mương máng được 918 m3, cắt cỏ, vớt bèo, tổng vệ sinh đồng ruộng, củng cố bờ vùng, bờ thửa, và hợp tác với máy gặt các nơi để thu hoạch lúa xuân nhanh gọn.

Tiếp thu dự án của tỉnh về trồng cây màu tại cánh đồng chuyên màu thôn An Ký Tây,

các hộ gia đình và thành viên HTXDVNN đã chủ động, tích cực sản xuất, từ đó sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2020 đạt kết quả cao.    

*Về phát triển chăn nuôi:

Tổng đàn bò tại thời điểm 1 tháng 4 là 58 con, đàn lợn 8575 con, giảm 625 so cùng kỳ 2019, Đàn lợn nái ngoại 841 con, trong đó lái ngoại 754 con,  tổng đàn gia cầm 16.351. Số lượng đàn gia súc tăng nhanh, sau dịch tả châu phi giá lợn tặng mạnh, đạt hiệu quả kinh tế cao, tuy vậy đàn lợn tăng chủ yếu ở các trang trại lớn, các gia trại tái đàn còn rất chậm do không có lợn giống và giá rất cao, dịch tả Châu Phi vẫn tồn tại một số nơi, một số hộ không giám tái đàn.

Công tác phòng chống dịch của UBND xã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên phun thuốc khử, sát trùng kiểm tra vệ sinh môi trường, các trang trại thực hiện nghiêm túc tiêm vacxin phòng dịch, từ đó đàn lợn được ổn định và phát triển tốt. UBND xã giải ngân cho 100% sô hộ có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh.

         2/Về sản xuất công nghiệp – XDCB:

        Giá trị sản xuất đạt 130,3 tỷ đồng giá cố định, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã bị ảnh hưởng lớn do đại dịch COVID – 19, tuy vậy vẫn duy trì sản xuất và làm tốt công tác phòng chống dịch, đến nay các cơ sở đi vào hoạt động tốt, 

Hiện nay cả xã có 4 doanh nghiệp và 72 cơ sở xuất công nghiệp, tiểu thu công nghiệp, công nghiệp chế biến,  có 310 lao động làm việc tại xã. Lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, làm nghề xây dựng trên địa bàn ngoài xã tăng nhanh có việc làm và thu nhập ổn định, từ đó chuyển dịch tích cơ cấu kinh tế và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

Công nhân làm nghề xây dựng trên địa bàn xã và ngoài địa phương có nhiều việc làm, ổn định, ngày công lao động cao, góp phần quan trọng phát triển kinh tế và giải quyết việc làm.

       Sáu tháng đầu năm các cơ sở sản xuất, trang trại, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, công trình phúc lợi và nhân dân đã đầu từ 21,1 tỷ đồng xây dựng nhà ở và các công trình trong khu dân cư ngày càng khang trang.

3/ Thương mại dịch vụ:

Hoạt động thương mại dịch vụ cũng ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid – 19 nhiều cửa hàng, dịch vụ phải đóng cửa, tuy nhiên hoạt động thương mai dịch vụ nhanh chóng được phục hồi sau dịch, đến nay phát triển tốt, doanh thu tăng nhanh, nhiều dịch vụ được mở rộng, Chợ An Ký hoạt động tốt, các vị trí bàn hàng sắp xếp ổn định,

HTXDVNN tổ chức tốt hoạt kinh doanh, thực hiện tốt các khâu dịch vụ, cung ứng các loại vật tư, liên kết với doanh nghiệp trồng dưa chuột  xuất khẩu.

Quỹ tín dụng nhân dân kinh doanh ổn định, doanh thu và số lượng giao dịch tăng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất của nhân dân.

4/ Công tác quản lý đất đai:

Tăng cường các biện pháp về quản lý đất đai, thường xuyên thống kê, kiểm tra và có các giải pháp  sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm luật đất đai.

Hoàn thiện các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho 5 hộ, Làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất cho 38 trưởng hợp đúng quy định, xử lý 1 trường hợp vi phạm luật đất đai, phạt hành chính 5 triệu đồng.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 của UBND tỉnh và Chỉ thị 04 của UBND huyện về giải tỏa hành lang đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý xây dựng trái phép.

5/ Về xây dựng các công trình của xã:

Xây dựng mới cổng chào vào trung tâm xã, tu sửa Nhà văn hóa xã phục vụ đại hội Đảng bộ xã, xây dựng và tu sửa nhỏ một số công trình phúc lợi, Trụ sở xã, trường học, trạm y tế xã.

6/ Công tác quản lý tài chính ngân sách xã :

Lập dự toán và kế hoạch thu chi ngân năm 2020 trình HĐND xã phê duyệt. Lập phương án thu các loại thuế, quỹ năm 2020.

Công tác quản lý thu chi ngân sách xã đảm bảo đúng quy định, chi thường xuyên, chi phục vụ đại hội đảng bộ xã, chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng được kịp thời. Phục vụ tốt công tác kiểm tra thu chi ngân sách của Phòng tài chính huyện và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy không có sai phạm.

II/ LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI.

1/Công tác văn hóa – thông tin:

 Tập trung truyền tuyên kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền đại hội đảng bộ xã, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tuyên truyên bầu cử trưởng thôn, đặc biệt tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid – 19 .

Các hình thức thức tuyên truyền được đa dạng phong phú: 197 lượt băng rôn, khẩu hiệu apis, 141 tin bài, 

      Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của nhân dân trên các lĩnh vực và chấp hành tốt pháp luật, phòng chống đại dịch Covid – 19 có hiệu quả cao. 

      Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia hội thao, hội diễn tại huyện và giao lưu các đơn vị bạn đạt kết quả cao.

Thực hiện tốt Quyết định 17 của UBND tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức 7/7 thôn và 96 % hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Thực hiện nghiêm túc  các quy định quản trang, xây cất mộ, các quy ước, hương ước các thôn làng, quản lý các lễ hội đúng quy định. Quản lý tốt các dịch vụ văn hóa theo đúng quy định của nhà nước, quản lý và hoạt động tốt di tích lích]r văn hóa, văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội đúng quy đinh, phát huy được truyền thống văn hóa của địa phương.

2/ Công tác Lao động –TBXH:

Quản lý và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sác của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng: Tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách 824 xuất = 175.550.000 đồng; chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần kịp thời, đúng đối tượng. Lập hồ sơ giải quyết các chế độ trợ cấp khác, Bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công 96 trường hợp đảm bảo đúng quy định.  Thường xuyên thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách ngày lễ tết, ốm đau, thăm viếng đầy đủ người dân qua đời trong xã. Xây dựng hoạch tổ chức kỷ niệm ngày TBLS 27/7.

Tổ chức tặng quà đối tượng xã hội và người nghèo 224 xuất = 68.600.000 đồng, 100% các đối tượng xã hội và hộ nghèo đều có quà Tết, Lập hồ sơ trợ cấp đối tượng ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 2014 người = 321 triệu đồng, lập hồ sơ giải quyết các chế độ của nhà nước cho đối tường xã hội, người nghèo 50 trường hợp đúng quy đinh.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quản lý lao động và việc làm, xuất khẩu lao động. 

3/ Công tác y tế - dân số KHHGĐ:

Tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm phức tạp do dịch Covid – 19, ngành y tế đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, UBND xã, thành lập BCĐ, thành lập các lực lượng, thường trực, các điểm chốt,  trực tiếp xử lý các tình huống, chuẩn bị mọi phương án cách ly khi phát hiện có người nhiễm dịch trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nhân dân tự giác cách ly, đeo khẩu trang, kiểm soát người từ nơi khác đến, vận động ủng hộ phòng chống dịch tổng tiền được 48 triệu đồng. Với sự quyết liệt của chính quyền, ý thức trách nhiệm của của dân, công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó thực hiện tốt các Chương trình phòng chống dịch bệnh thông thưởng, tổ chức công tác tiêm chủng mở rộng đủ mũi đạt = 84,3 %, tổ chức ký cam kết các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường đến nay có 83,5 %  số hộ có hố xí hợp vệ sinh, 98,5 % hộ có công trình nước hợp vệ sinh.

Tổ chức khám và điều trị bệnh cho 4999 lượt người bằng 58 % kế hoạch, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai biến trong điều trị. Thực hiện tốt chương trình thăm khám sức khỏe bà mẹ trẻ em và thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ.

   4/ Công tác vệ sinh môi trường:

 Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường khu dân cư và đồng ruộng, trồng hoa bên đường.  Duy trì các Tổ vệ sinh môi trường các thôn hoạt động thường xuyên, thu gom và xử lý rác thải tại khu xử rác tập trung đúng quy định, môi trường trong thôn, làng luôn sạch sẽ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra xử lý môi trường tại các trang trại, gia trại chăn nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

5/ Công tác giáo dục và đào tạo:

        - Trường Trung học cơ sở và tiểu học duy trì tổng sĩ số 549 học sinh, đảm bảo 100% các cháu trong độ tuổi đến trường, không có trường hợp bỏ học, đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục, học sinh phải nghỉ thời gian dài không được đến trường. Tuy vậy nhà trường vẫn làm tốt công tác quản lý học sinh, hướng dẫn học sinh tự học tại nhà, bằng nhiều biện pháp như cho các bài tập về nhà, học trực tuyến, làm bài kiểm tra. Từ đó chất lượng giáo dục, cũng như rèn luyện ý thức, kỷ luật của học sinh được đảm bảo tốt.

       Sau dịch bệnh nhà trưởng tổ chức học bình thường, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng giáo dục để kỳ thi hết năm đạt kết quả tốt.

     Tư tưởng cán bộ giáo viên ổn định, tích cực rèn luyện, phấn đấu, học tập đạt chuẩn theo quy định.

      Trường THCS đã kêu gọi ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân và xin hỗ trợ từ ngân sách đầu xây mới một số hạng mục, tu sửa các công trinh, thay mới cửa kính phòng học. Tổng giá trị 287 triệu đồng.

Trường mầm non năm học 2019 -2020 đã huy động được 243/286 các cháu trong độ tuổi mẫu giáo, mầm non đến trường, trong đó khối mẫu giáo có 99,5 % các cháu đến trường.

Duy trì ăn bán trú tại lớp đạt 100%, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các cháu phát triển tốt về thể lực, nhà trường công khai tài chính rõ ràng.

Các cháu được quản lý, chăm sóc, giáo dục tốt 100% các cháu đạt chất lượng tốt và khá.

Đội ngũ cán bộ giáo viên ổn định, đủ biên chế, tích cực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 III/ LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG – TƯ PHÁP.

1/ Tình hình an ninh chính trị -trật tự an toàn xã hội:

Sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội có biến động phức tạp, tư tưởng của nhân dân có lúc giao động,  do phải làm tốt công quản lý công dân đi, đến trên địa bàn xã, thực hiện cách ly xã hội. Ban công an xã phối hợp các lực lượng, làm tốt công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng và chính trị, chấp hành nghiêm túc phòng chống dịch, góp phần quan trọng  ổn định tình hình, nhân dân chấp hành tốt pháp luật,  không có vụ việc phức tạp nghiêm trọng xảy ra, Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Triển thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Pháp lệnh quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ,  không có trường hợp vi phạm. Xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp, bảo bệ bầu cử trưởng thôn và các sự kiện chính trị trên địa bàn xã, phối hợp lực lượng phòng chống dịch Covid – 19.

Củng cố lực lượng công an xã, cán bộ công an huyện về làm trưởng công an xã, tăng cường thường trực, tuần tra, phát hiện và xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số vụ việc xảy ra 6 tháng đầu năm 8 vụ, giảm so cùng 7 vụ việc, các vụ việc được giải quyết dứt điểm.

2/ Công tác quân sự địa phương:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự huyện về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tổng số lực lượng dân quân là 578 người, lực lượng dân quân cơ động 31 người, cơ động tại chỗ 20 người, các lực lượng sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sáu tháng đầu năm tổ chức giao quân 8 đ/c đạt 100% chỉ tiêu được giao, các quân nhân yên tâm công tác tốt, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 32/32 thanh niên tuổi 17 đạt 100%,  tổ chức huấn luyện quân sự quân số tham 95%, kết quả huấn luyện đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thành lập BCH, các tiểu ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực xung kích, lực lựơng tiếp vận 240 người, xây dựng kế hoạch và phương án, tổ chức báo động kiểm tra công tác  giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ khi thiên tai bão, lũ lụt xảy ra.

Tiếp tục giải quyết chế độ cho quân nhân phục viên, xuất ngũ đề nghị khen thưởng cho quân nhân làm nhiệm vụ quốc tế theo quyết 42, 64 của Chính phủ.

     3/ Công tác tư pháp - hộ tịch:

       Phối hợp với Ban văn hóa thông tin xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành pháp luật.

        Tổ chức hòa giải 2 vụ việc, hòa giải thành 2 vụ việc, đăng ký hộ tịch cho 195 trường hợp thông qua hệ thống quản lý của Bộ tư pháp, đúng quy định;  xác nhận, chứng thực các loại văn bản cho 1275 trường hợp đảm bảo đúng quy định; kiểm soát tốt thủ tục hành chính, rà soát các văn bản của HĐND - UBND xã ban hành,  tổ chức tốt công tác tiếp dân giải quyết 04 trường hợp. Phối hợp với các ban, ngành giải quyết và xử lý các vụ việc vi phạm đất đai, vụ việc dân sự đảm bảo đúng pháp luật.

5. Xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực đảm bảo đúng quy định pháp luật,  đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội;  xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội đảng bộ xã,  Nghị quyết HĐND xã, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ, phối kết hợp tốt với TTHĐND và UBMTTQ xã thường xuyên tổ chức tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời và giải quyết đề nghị, kiến nghị của nhân dân, xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã, một số tổ chức đoàn thể, sau đại hội đảng, tổ tốt việc bầu cử Trưởng thôn, đúng quy định.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Đảng, Chính quyền và các tổ chức kinh tế - chính trị xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế - VHXH,  xây dựng hệ thống chính trị và các tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tóm lại: Sáu tháng đầu năm 2020 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid – 19,  song với sự đoàn kết quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể và nhân dân trong xã, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng.  

Bên cạnh đó còn những tồn tại đó là:

       Lĩnh vực phát triển kinh tế:

       Sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, chưa có những giải pháp cụ thể để phát triển sản nông nghiệp, thời tiết diễn biến phức, sâu bệnh, nạn chuột phá hoại mạnh,  lao động giảm, hiệu quả kinh tê từ sản xuất nông nghiệp còn thấp. 

     Phát triển chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, việc tái đàn của các gia trại còn chậm do không có lợn giống và giá rất cao.

Phát triển công nghiệp - xây dựng cơ bản, thương mại dịch vụ chưa ổn định, tốc độ phát triển còn chậm, lao động tay nghề thấp, việc làm chưa ổn định,  thu nhập của người lao động còn thấp.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội:

Công tác tuyên truyền cũng hạn chế, nội dung, hình thức chưa phong phú,

Việc chấp hành các quy định trong các lĩnh vực văn hóa, xây cất mộ, vệ sinh môi trường, thực hiện các quy ước, hương ước  của một số gia đình chưa nghiêm, công tác bảo vệ môi trường còn thiếu kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, ý thức một bộ phận nhân dân chưa cao.

- Lĩnh vực an ninh trật tự xã hội còn nhiều phức tạp, vỡ phường, vỡ hụi, cho vay lãi suất cao trái quy đinh trên địa bàn xã gây phức tạp, trộm cắp, tai nạn giao thông vẫn xảy ra.

- Công quản lý đất đai rất nhiều phức tạp, còn một số hộ vi phạm, công tác quản lý của UBND xã chưa chặt chẽ, một số trường hợp chưa phát hiện kịp thời và xử lý chưa kiên quyết. Việc thực hiện hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông chưa dứt điểm, một số hộ còn tự ý làm lại phải xử lý.

 

PHẦN HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1/ Lĩnh vực phát triển kinh tế:

         Tổng giá trị sản xuất năm 2020 phấn đấu đạt 248 tỷ đồng ( giá trị cố định năm 2010) , tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,51 %

Trong đó:

- Nông nghiệp – thủy sản 73,1 tỷ đồng, tốc độ tăng 2,74%

- Công nghiệp – xây dựng cơ bản 130,3 tỷ đồng, tốc độ tăng 4,86 %

- Thương mại dịch vụ 44,6 tỷ đồng, tốc độ tăng 2 %

Cơ cấu kinh tế:

- Nông nghiệp – thủy sản chiểm tỷ trọng  20 %.

- Công nghiệp – Xây dựng cơ bản   31 %

- Thương mại dịch vụ 19 %.

Sản xuất nông nghiệp

        Triển khai và thực hiện nghiêm túc Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông của UBND huyện và xã,  tập trung tuyên truyên và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đề án sản xuất.  Mở rộng  sản xuất cây vụ đông, phấn đấu đạt 170 ha trở lên (kể cả quy vòng đất). Chủ động phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột, tưới tiêu, ứng dụng tốt KHKT, giống mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác quy hoạch vùng, hợp tác với các doanh nghiệp để sản xuất hàng hóa, triển thực hiện tốt dự án trồng cây màu tại thôn An Ký Tây, khai thác diện tích đất xen canh, xen cư trồng cây màu, cây dược liệu nâng cao giá trị sản xuất.

Các thôn tích cực đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc đề án sản xuất, tổ chức lạo vét mươi máng, khơi thông dòng chảy, thông báo kịp thời phòng trừ sâu bệnh, tổ chức diệt chuột, vận động nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp.

Về chăn nuôi: Cần phát triển tốt đàn bò sinh sản, giữ vững và phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, cẩn thận trong việc tái đàn,  chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, đảm bảo vệ sinh môi trường, không khuyến khích chăn nuôi trong khu dân cư. 

Đầu tư cải tạo ao, hồ thâm canh nuôi cá theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp, nâng giá trị sản xuất trên diện tích canh tác.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – XDCB,  mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có, tiếp thu nghề mới, hiện đại hóa các khâu sản xuất, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, tăng năng suất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tạo điều kiện cho lao động làm việc tại công ty doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển TMDV, mở rộng quy mô kinh doanh,  nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Duy trì chợ An Ký hoạt động nề nếp. HTXDVNN thực hiện tốt các khâu dịch vụ, mở rộng hợp tác với các công ty, doanh nghiệp sản xuất cây màu, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện xã viên sản xuất. QTDND đảm bảo nguồn vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất của nhân dân.

Công tác quản lý đất đai:

Tăng cường các biện pháp quản lý tốt về đất đai, sử dụng đất có hiệu quả các loại đất,  phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm; thực hiện công tác chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.  

Công tác tài chính ngân sách:

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019,   điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020, quản lý tốt thu chi ngân sách, đảm bảo chi trả lương, phụ cấp, chi hoạt động thường xuyên được kịp thời, đúng  quy định của luật ngân sách,  phục vụ tốt công tác thanh kiểm tra.

Công tác xây dựng cơ bản:

Thường xuyên duy tu, sửa chữa các công trình phúc lợi, đường giao thông và các công trình phúc lợi đảm bảo an toàn, sửa dụng hiệu quả.

2/ Lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tuyên đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, tuyên truyền các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Thực hiện tốt Quyết định 17 của UBND tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện tốt các quy định về quản trang, môi trường, quy ước, hương ước;  tổ chức tốt bình xét gia đình văn hóa năm 2020, phấn đấu 7/7 thôn đạt thôn văn hóa kiểu mẫu,  90% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa. Đẩy mạnh các phong trào hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Công tác LĐTBXH:

 Quản lý và thực hiện đẩy đủ chế độ chính sách của Đảng và nhà nước cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, đối tượng xã hội đảm bảo chính xác, kịp thời,  làm  tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác bảo vệ trẻ em, công tác lao động và việc làm. Tổ chức tốt kỷ niêm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Công tác giáo dục:

Các trường tổng kết hết năm học, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, tổ chức khai giảng năm học mới, đảm bảo 100% các cháu trong độ tuổi đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục, phối hợp với gia đình và các tổ chức quản lý và rèn luyện tốt đạo đức học sinh, đẩy mạnh các phong trào hoạt động các trường. Duy trì tốt hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài động viên các cháu học tập tốt.

Ngành y tế:

 Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh đảm bảo hiệu quả cao không có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tư nhân, sử dụng nước sạch, các công trình vệ sinh trong khu dân cư. Tổ chức khám và điều trị bệnh, nâng cao tinh thần và chất lượng phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và  thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3/ Lĩnh vực an ninh – Quốc phòng – Tư pháp.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn xã,  tổ chức lực lượng công an thường xuyên tuần tra, thường trực sẵn sàn trấn áp tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Pháp lệnh 19 của UBTVQH về quản lý vật liệu nổ, đảm bảo an toàn giao thông, Có phương án cụ thể phòng chống các tệ nạn, đánh bạc, cá độ, số đề.

Duy trì và hoạt động hiệu quả các khu dân cư tự quản, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, quản lý tốt vệ hộ khẩu.

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo đạt tỷ lệ cao, đảm bảo đủ chỉ tiêu huyện giao quân đầu năm 2021. Quản lý tốt các lực lượng dự bị động viên, lực lượng xung kích tiếp vận chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Công tác Tư pháp – hộ tịch: Tăng cường công tác tuyên truyền,  giáo dục pháp luật cho nhân dân, quản lý tốt hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực theo đúng quy định, quản lý và kiểm soát tốt về thủ tục hành chính,  thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao.

4/ Lĩnh vực xây dựng chính quyền – MMTQ và các đoàn thể.

 Nâng cao năng lực, quản lý, điều hành của UBND xã, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo đúng pháp luật,  đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời của nhân dân. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng chính quyền xã, trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tại thôn, làng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân của đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn.

        UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên thực hiện  tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,  xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2020, giữ vững Đảng bộ, Chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

Nơi nhận:

  • TTHĐND –UBND huyện;
  • Đại biểu HĐND huyện;
  • Đại biểu HĐND xã,
  • Cán bộ, công chức, các ngành xã;
  • Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Khiêm

 


Tổng lượt xem bài viết là: 539
Tổng số điểm của bài viết là: 285 trong 95 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác