BCH Đảng ủy xã
 • Nguyễn Văn Quyên

  Chức vụ:Công chức Địa chính xã

  SĐT: 0984093315

 • Phạm Thị Hằng

  Chức vụ:Công chức Tài chính- KTNS xã

  SĐT: 0916171699

 • Vũ Tuấn Anh

  Chức vụ:Trưởng Công an xã

  SĐT: 0355289683

 • Đỗ Thị Xan

  Chức vụ:Chủ tịch Hội LHPN xã

  SĐT: 0976269687

 • Nguyễn Văn Hinh

  Chức vụ:Chủ tịch Hội Nông dân xã

  SĐT: 0984551351

 • Nguyễn Hồng Sơn

  Chức vụ:Bí thư Đảng ủy xã

  SĐT: 0978326507

 • Nguyễn Thị Hương

  Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy xã

  SĐT: 0975077834

 • Nguyễn Văn Khiêm

  Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0965569758

 • Nguyễn Văn Huynh

  Chức vụ:Chủ tịch UBMTTQVN xã

  SĐT: 0916480477

 • Đặng Văn Đằng

  Chức vụ:TVĐU, Giám đốc HTXDVNN xã

  SĐT: 0974095679

 • Lương Khánh Nhịnh

  Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND xã

  SĐT: 0946046943

 • Nguyễn Văn Thép

  Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0987325612

 • Nguyễn Văn Thái

  Chức vụ:Công chức LĐTBXH xã

  SĐT: 0948353587

 • Nguyễn Thành Nhơn

  Chức vụ:Công chức Văn phòng UBND xã

  SĐT: 0986488824

 • Phạm Văn Chương

  Chức vụ:Công chức VHTT xã

  SĐT: 0916600752